POWIAT WA㋉


Szukaj sw:

Poprawny CSS!Powiat Waecki
 Dzi jest 15 Sierpie 2018 r. Imieniny obchodzi: Maria, Napoleon, Stefan


Powiat Waecki
Powiat Waecki

 | Ostrzeenia meteorologiczne |   | Miejsca postoju |  Dane teleadresowe   |  Ogoszenia   |  Sport  |   news  |   profilaktyka grypy   |   zaszczep siebie i swoich bliskich  |  Podzikowania  |

OSTRZEENIE
przed zaywaniem substancji psychoaktywnych
nieznanego pochodzenia!


Gwny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zaywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia.

Na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego 5 czerwca 2018 r. doszo do cikiego zatrucia kilkunastu osb, z ktrych cz wymaga leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej.INFORMACJA
DOTYCZCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglnego rozporzdzenia o ochronie danych), informujemy ,e:

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Waecki z siedzib w Waczu, ul. Dbrowskiego 17.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):
Tel.: 67-250-84-29
e-mail: zk@powiatwalecki.pl
3. Dane osobowe s przetwarzane w zwizku ze zoonym wnioskiem na podstawie przepisw prawa. Dane osobowe mog by przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisw prawa.
4. Dane osobowe bd przechowywane przez okres wynikajcy z przepisw ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy.
5. Osoba, ktrej dane osobowe dotycz posiada prawo dostpu do treci swoich danych oraz ma prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania (jeeli przetwarzanie odbywa si na podstawie zgody), ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.
6. Osoba przekazujca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna i przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemoliwi realizacj zoonego wniosku.
8. Podane dane nie bd przetwarzane w innych celach, ni w zwizku ze zoonym wnioskiem.
9. Podane dane nie bd przetwarzane w sposb zautomatyzowany, w tym nie bdzie wobec nich profilowania.Konsultacje spoeczne projektu uchway Sejmiku Wojewdztwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewdztwa zachodniopomorskiego ogranicze i zakazw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktrych nastpuje spalanie paliw.

Projekt uchway dostpny jest pod linkiem:
http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa


Badanie opinii przedsibiorcw i inwestorw

                                     

Powiat Waecki


Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro, mae i rednie przedsibiorstwa z wojewdztwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usugi doradcze, nawet do 50 tys. z w ramach projektu "Dofinansowanie usug doradczych wspierajcych innowacje w MP", wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Dziaania 1.16 RPO WZ 2014-2020.PLEBISCYT KOBIETY ROKU POMORZA ZACHODNIEGO 2018 r.Regulamin Rywalizacji Powiat Waecki jazda po zdrowie -

Regulamin Rywalizacji Powiat Waecki, kady krok ma znaczenie -Samorzd Wojewdztwa Zachodniopomorskiego w konsultacji z Zachodniopomorsk Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego, ciaem opiniodawczo - doradczym Marszaka Wojewdztwa Zachodniopomorskiego w zakresie wsppracy midzysektorowej, uruchomi dla zachodniopomorskich organizacji pozarzdowych mechanizm wkadw wasnych do projektw finansowanych z funduszy zewntrznych, tj. spoza budetu wojewdztwa.Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Waczu

w nawizaniu do pisma Zachodniopomorskiego Pastwowego Wojewdzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NEP.9011.4.2.8.2018 z dnia 13.03.2018 r. uprzejmie informuje o organizowanej akcji szczepie przeciwko pneumokokom preparatem Synflorix z terminem wanoci 30.06.2018 r. (nr serii ASPNA852AA) pod nazw "Wiosna bez pneumokokw" w caej Polsce, ktra rozpoczyna si 20 marca 2018 r. Akcja obejmuje dzieci do ukoczenia 5 roku ycia, ktre nie podlegaj obowizkowi szczepie oraz nie byy zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013 -2016).
Powiatowy Zesp do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci w Waczu zaprasza do nawizania wsppracy lekarzy posiadajcych specjalizacj co najmniej I stopnia w jednej z niej wymienionych dziedzin:
  • ortopedia;
  • neurologia;
  • psychiatria;
  • choroby wewntrzne;
  • chirurgia;
  • okulistyka;
  • laryngologia.
Ze szczeglnym uwzgldnieniem psychiatrii i neurologii dziecicej oraz specjalistw z zakresu autyzmu.

Wicej informacji udzieli Przewodniczca Powiatowego Zespou Katarzyna Dejewska (nr telefonu 67 250 84 70 lub adres e-mail: k.dejewska@powiatwalecki.pl).


Bezpatna pomoc prawna dla mieszkacw Powiatu Waeckiego

Starosta Waecki informuje, i na terenie powiatu waeckiego zostay uruchomione dwa punkty nieodpatnej pomocy prawnej dziaajce na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

UWAGA!!!

Ostrzeenie przed nieuczciwymi praktykami firmy
"Nasza S.A."

Powiatowy Rzecznik Konsumentw w Waczu
ostrzega przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedstawicieli firmy telekomunikacyjnej
"Nasza S.A." z siedzib w Warszawie.

Praktyki te polegaj na podszywaniu si pod pracownikw firmy "Orange Polska S.A."

Rzecznik apeluje o rozwag i ostrono oraz o czytanie wszystkich stron dokumentw przed ich podpisywaniem. Pokrzywdzonych rzecznik zaprasza do biura mieszczcego si w budynku B Starostwa Powiatowego w Waczu, znajdujcego si przy Al. Zdob. Wau Pomorskiego 54 p. 19, tel. 67 250 84 72 (godziny przyj interesantw:
w poniedziaki, wtorki, czwartki od 12.00-15.30,
w rody i pitki od 8.00-12.00)


Powiat Waecki

statystyka

Powiat Waecki


NEWS - OGOSZENIA - INFORMACJE
Obwieszczenia
Szkolenia
Apel Starosty Waeckiego
Linki do stron

Powiat

Wacz

Media, informacje z powiatu
"Pojezierze Waeckie"   |    Waecki Portal Informacyjny   |    "Gos Koszalinski"   |    "Gos Szczecinski"   |    "Gos Pomorza"   |    "Kurier Szczecinski"   |    Strona czasopisma "Ridna Mowa"   |    TV ASTA   |    "Gazeta.pl - Szczecin"   |    Radio - Wacz   |    www.walczanin.pl   |   


Komunikacja
Rozkad jazdy PKP   |    Rozkad jazdy PKS   |        WTP   |    Leszko Trans   |    Zakad Komunikacji Miejskiej w Waczu   |    PKS Wacz   |    PKP Pia   |   


Zachodniopomorskie

Samorzd terytorialny
Miasto i Gmina Czopa   |    Miasto i Gmina Mirosawiec   |    Miasto i Gmina Tuczno   |    Miasto Wacz   |    Gmina Wacz   |    Biuletyn Informacji Publicznej   |    Przejrzysta Polska   |    Serwis PAP Samorzd   |    Przegld Komunalny   |    Multimedialna Polska   |    Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczoci   |    Gmina.pl   |    Gminy.pl   |    Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Renowator   |    Katalog stron   |    ePUAP - portal   |    ePUAP - projekt   |   


Oferty pracy