POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka

POWIAT WALECKI

Tytuł projektu: "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu".

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Zwiększenie poziomu kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:
  • zwiększenie poziomu kształcenia praktycznego;
  • zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych absolwentów szkół zawodowych;
  • polepszenie koordynacji działań - dostosowanie działań do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • zwiększenie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy przez absolwentów;
  • zwiększenie umiejętności kształtowania ścieżki kariery zawodowej przez uczniów;
  • wzmocnienie bazy szkoleniowej;
  • polepszenie wyników w nauce uczniów w szkołach zawodowych.
Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 9.9 Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Projekt przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Oprócz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk powiązanych z problemami społecznymi. Realizowane będą działania zwiększające procesy usamodzielnia się osób niepełnosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju, przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości wśród uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W projekcie zakładany jest wskaźnik rezultatu potencjału objętego wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 360 osób.

Wartość projektu: 4 932 211,71 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 108 551,48 zł.
W dniu 18 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorski a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu", którego całkowita wartość wynosi 4 932 211,71 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 4 108 551,48 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.
Projekt przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Realizowane będą działania zwiększające procesy usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju, przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości wśród uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Realizacja projektu zakończona zostanie do dnia 30.09.2018 r.W ramach projektu pn.: "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" dofinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego ( http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl/zamowienia/pokaz/72.dhtml) zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu".

Termin składania ofert w postępowaniu: 11 września 2017 r. godz. 10:15.Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" (ogłoszenie nr 577966-N-2017 z dnia 25.08.2017 r.) wydłużony został termin składania ofert na dzień 18.09.2017 r. godzina 10:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia SIWZ dostępne są na stronie zamawiającego pod adresem: http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/72.dhtml