Charakterystyka


Partnerskie powiaty

Porozumienie z Powiatem Lidzbarskim
Powiat Waecki

W dniu 6 sierpnia 2015 r. w Lidzbarku Warmiskim (woj. warmisko - mazurskie) podpisany zosta list intencyjny w sprawie wsppracy midzy Powiatem Lidzbarskim i Powiatem Waeckim. Uroczystego podpisania listu dokonali Jan Harhaj Starosta Lidzbarski i Bogdan Wankiewicz Starosta Waecki.

Podczas spotkania Starocie Waeckiemu towarzyszyli: Bogdan Biaas Przewodniczcy Rady Powiatu oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Powiat Waecki Powiat Waecki Powiat Waecki
Wsppraca z Powiatem Lidzbarskim ma na celu pogbianie wzajemnych kontaktw oraz rozbudowanie partnerskiej wsppracy poprzez wspdziaanie wadz, zwizkw i stowarzysze, organizacji i instytucji oraz wymian dowiadcze i pogldw.
7 listopada 2007 r. na uroczystej sesji Rady Powiatu w Waczu, ktra odbya si w Centralnym Orodku Sportu OPO Bukowina w Waczu dokonano podpisania Porozumienia o Partnerskiej Wsppracy pomidzy powiatami:
Czarnkowsko - Trzcianeckim, Strzelecko - Drezdeneckim i Waeckim.


Pierwsze w Polsce trjporozumienie powiatw z trzech rnych wojewdztw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, ma na celu promocj i rozwj regionw w kadej dziedzinie ich ycia na szczeblu lokalnym. Poprzez podpisany dokument powiaty wyraaj wspln ch pogbienia wzajemnych kontaktw oraz rozbudowanie partnerskiej wsppracy poprzez wspdziaanie wadz, zwizkw i stowarzysze, organizacji i instytucji oraz wymian dowiadcze i pogldw.
pena tre porozumieniaUroczyst sesj poprowadzi Piotr Pawlik Przewodniczcy Rady Powiatu w Waczu, a wrd zaproszonych goci byli: Pawe Suski Pose na Sejm RP, Stanisaw Kalemba Pose na Sejm RP, Witold Jaboski Wicemarszaek Wojewdztwa Zachodniopomorskiego, Prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak Rektor PWSZ w Waczu, starostowie poprzednich kadencji Powiatu Waeckiego: Henryk Wojtasik i Janusz Raski, przewodniczcy rad powiatw, sekretarze i czonkowie zarzdw powiatw, wjtowie i burmistrzowie, radni powiatw, dyrektorzy jednostek powiatowych, dyrektor COS OPO Bukowina w Waczu, komendanci stray i policji, kierownicy izb rolniczych i AR i MR, naczelnicy starostw powiatowych, dyrektorzy szk, przedstawiciele organizacji pozarzdowych, duchowiestwa oraz izb gospodarczych.

Podpisania aktu porozumienia dokonali:
Bogdan Wankiewicz Starosta Waecki, Jerzy Goszczyski Wicestarosta Waecki, Edward Tyranowicz Starosta Strzelecko - Drezdenecki, Andrzej Bajko Wicestarosta Strzelecko - Drezdenecki, Wiesaw Maszewski Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki i Tadeusz Teterus Wicestarosta Czarnkowsko - Trzcianecki.W dniu 27 sierpnia 2011 r. do porozumienia trzech powiatw oficjalnie doczy powiat gorzowski.

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przedstawiciele powiatw podpisali stosowne porozumienie "...biorc pod uwag podobiestwo dowiadcze, wynikajcych z pooenia przygranicznego, majc na celu promocj i rozwj regionw w kadej dziedzinie ich ycia na szczeblu lokalnym, sprzyjajc integracji rodowisk lokalnych wojewdztw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, wyraamy wsplne yczenie pogbienia wzajemnych kontaktw oraz rozbudowania partnerskiej wsppracy poprzez wspdziaanie wadz, zwizkw i stowarzysze, organizacji i instytucji oraz wymian wzajemnych dowiadcze i pogldw."
Gos na temat zawizanego w 2000 r. porozumienia zabierali zaproszeni gocie, senator Mieczysaw Augustyn, pose Piotr Wako oraz wicemarszaek wojewdztwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wyraajc swoje pochlebne opinie nad celowoci, korzyciami i moliwociami, jakie owe porozumienie stwarza. W czasie spotkania samorzdowcw, Ryszard Gotowski starosta powiatu zotowskiego wyrazi ch przystpienia do grona zaprzyjanionych powiatw, potwierdzajc idee tych spotka jako doskonaego sposobu na wzajemne poznawanie si powiatw, spoecznoci lokalnych, wymian dowiadcze oraz wypracowanie planw dalszej wsppracy na rnych paszczyznach ycia spoecznego.