POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka

POWIAT WALECKI

Tytuł projektu: "Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu:

Poprawa dostępności do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji w województwie zachodniopomorskim.

Cele szczegółowe projektu:
 • podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczniów na różnych poziomach edukacji;
 • zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami ścisłymi;
 • zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych absolwentów szkół;
 • podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy przez absolwentów;
 • wzmocnienie bazy dydaktycznej w powiecie wałeckim;
Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Oprócz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi. W ramach projektu przewiduje się uruchomienie laboratoriów, których zakres będzie bezpośrednio związany z regionalnymi specjalizacjami jakimi są branże metalowa i maszynowa. W ramach konsultacji wypracowany został model wyposażenia Lokalnego Centrum Nauki w urządzenia, sprzęty i akcesoria związane z obszarami metalu i maszyn (w tym głównie ich właściwości fizyczne i chemiczne, a także laboratoria związane z robotyką, mechaniką, techniką oraz wychodzące poza ogólnie przyjęte standardy edukacyjnej tj. laboratoria symulatorów). Nauka podstaw o metalach oraz podstaw projektowania, inżynierii, symulacji z wykorzystaniem praktycznej wiedzy, eksperymentów, pokazów, aktywnego uczestnictwa zdecydowanie wpłynie na zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi. Laboratoria oraz ich wyposażenie zostały tak dobrane, aby możliwy był logiczny ciąg edukacyjny. Powstanie także edukacyjny plac zabaw "Metalowy Plac Zabaw" w ramach, którego wykonane zostaną utwardzenia, dojścia, chodniki oraz sprzęt tj. równia Galileusza, Model czarnej dziury, Rura głosowa - telegraf akustyczny, waga hydrauliczna, magnetyczne wyścigi, dziurawy labirynt, super odbicie.

Wartość projektu: 2 605 635,25 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 063 999,97 zł.
W ramach projektu pn. "Lokalne Centrum Nauki - "Metalowe Inspiracje"" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych, informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/95.dhtml.W dniu 21 maja 2018 r. w Stargardzie Starosta Powiatu Wałeckiego dr Bogdan Wankiewicz podpisał porozumienie o współpracy w celu stworzenia sieci ośrodków popularyzacyjnych naukę i innowację w województwie zachodniopomorskim. Porozumienie zostało podpisane również przez Powiat Szczecinecki, Powiat Świdwiński, Gminę Miasto Stargard oraz Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ośrodki popularyzujące naukę i innowacje mają na celu:
 • umożliwienie kadrze dydaktycznej i naukowej wymiany doświadczeń w celu rozwoju procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Strony;
 • organizowanie wspólnych wydarzeń i konkursów popularyzujących naukę, w tym wynalazczości, modelarstwa, innowacje technologiczne i techniczne, ekologię i edukację oraz współpracę merytoryczną przy organizacji wydarzeń i konkursów organizowanych samodzielnie przez Strony w ww. zakresie;
 • wspólny udział w konferencjach, targach i prezentacjach gospodarczych organizowanych przez przedmioty trzecie lub organizowanych przez Strony samodzielnie;
 • konsultowanie opracowanych treści edukacyjnych w zakresie interesującym Strony, w tym wspólne przygotowanie publikacji;
 • tworzenie wspólnych wydawnictw i organizowanie wystaw "wędrujących"
 • wspólnych przedsięwzięć ze wspólnym finansowaniem;
 • współpracę i wymianę wystaw czasowych;
 • przygotowanie wspólnych projektów edukacyjnych i rozwojowych, w tym współpracę przy pozyskiwaniu środków w ramach projektów krajowych, europejskich i innych;
 • organizowanie wspólnych projektów o charakterze badawczym i edukacyjnym;
 • kształcenie wolontariatu i przewodników w obszarze centrów nauki, w tym prowadzenie stosowanych kursów i szkoleń;
 • aktywną wymianę transgraniczną oraz rozszerzanie zasięgu oddziaływania promocyjnego centrów nauki na terenie przygranicznym na terenie przygranicznym na terenie krajów związkowych Niemiec
 • Meklemburgii i Brandenburgii; wzajemną i wspólną promocję, wsparcie ośrodków popularyzujących naukę.
Ośrodki zlokalizowane będą w Wałczu, Szczecinku, Świdwinie, Stargardzie oraz Szczecinie.